Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Prioritete Republike Slovenije na 68. zasedanju Generalne skupščine OZN /

Prioritete Republike Slovenije na 68. zasedanju Generalne skupščine OZN

Republika Slovenija bo, v luči svojih zunanjepolitičnih usmeritev ter upoštevajoč prioritete delovanja EU, na 68. zasedanju Generalne skupščine, katere rdeča nit bo  namenjena 'zasnovi razvojnega načrta po letu 2015', aktivno promovirala in uresničevala posamezne prednostne naloge, ki si jih je zadala za omenjeno zasedanje ter v skladu s svojimi zmožnostmi soustvarjala in dejavno delovala tudi na drugih področjih z dnevnega reda 68. zasedanja Generalne skupščine.

Slovenija bo odločno spodbujala načela spoštovanja človekovih pravic, dostojanstva in demokracije. Nadalje bo podpirala razvoj novih standardov, se zavzemala za dosledno izvajanje obstoječih zavez ter krepitev sistema pogodbenih teles. Promovirala bo spoštovanje pravic otrok, žensk in odpravo nasilja nad ženskami, invalidov, LGBT oseb in drugih ranljivih skupin. Prizadevala si bo za odpravo vseh vrst diskriminacije in rasne nestrpnosti, zagovarjala bo pravice narodnostnih in etničnih manjšin, promovirala svobodo izražanja, mirnega zbiranja in združevanja, spodbujala izobraževanje za človekove pravice, uveljavljanje teh v povezavi z okoljem. Slovenija bo aktivno delovala v smeri zbiranja podpore svoji kandidaturi za Svet za človekove pravice za obdobje 2016 – 2018.

Slovenija se bo zavzemala za krepitev preventivne diplomacije. Pri tem bo odločno zagovarjala načelo odgovornosti zaščititi ter kot aktivna članica Skupine prijateljev odgovornosti zaščititi prispevala k delovanju mreže nacionalnih kontaktnih točk, k razpravi o odgovorni suverenosti, preprečevanju najhujših kršitev človekovih pravic in mednarodnih hudodelstev ter države spodbujala pri uresničevanju teh načel v praksi. Zavzemala se bo za ustrezno zaščito civilistov ter pozivala k implementaciji vseh resolucij povezanih z ženskami, mirom in varnostjo. Podpirala bo napore mednarodne skupnosti za zaščito otrok v oboroženih spopadih. Še naprej bo dejavna na področju človekove varnosti, tako v okviru Skupine prijateljev človekove varnosti kot tudi Mreže za človekovo varnost. Kot članica Skupine prijateljev za mediacijo bo aktivno podpirala uporabo mediacije kot sredstva mirnega reševanja sporov ter si bo prizadevala za implementacijo smernic generalnega sekretarja OZN o mediaciji. Mednarodni mir in varnost je mogoče ohranjati in vzdrževati le ob upoštevanju načel pravne države, zato bo Slovenija tudi v prihodnje podpirala vsa prizadevanja OZN za zagotavljanje njihovega doslednega spoštovanja na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Odločno bo podpirala delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča in drugih mednarodnih instrumentov individualne kazenske odgovornosti. Kot dejavna članica Zavezništva civilizacij bo spodbujala medkulturni in medverski dialog ter si prizadevala za krepitev zaupanja in razumevanja med različnimi kulturami, predvsem zahodnim in muslimanskim svetom.

Slovenija bo kot članica Odprte delovne skupine za cilje trajnostnega razvoja tudi v prihodnje aktivno delovala pri izvajanju dogovorov s Konference o trajnostnem razvoju (Rio+20). V vseh procesih si bo prizadevala za uravnotežen pristop do socialne, okoljske in gospodarske dimenzije trajnostnega razvoja. Prizadevala si bo za oblikovanje vseobsežnega razvojnega okvirja po letu 2015, ki bo naslavljal tako izkoreninjenje revščine kot zagotavljanje trajnostnega razvoja. Izpostavljala bo pomen doslednega izpolnjevanja razvojnih ciljev tisočletja. V skladu s svojimi zmožnostmi si bo tudi v prihodnje prizadevala za doseganje zavez o uradni razvojni pomoči in zasledovala cilje, ki jih opredeljuje Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije do leta 2015. Ob zavedanju pomena podnebnih in drugih okoljskih sprememb, ki vplivajo na prehransko, energetsko in vodno varnost  kot tudi na migracijske tokove in človekovo zdravje, s tem pa posledično ogrožajo socialni in gospodarski razvoj in vplivajo na mednarodni mir in varnost, bo posebno pozornost namenjala podnebnim spremembam, vodi, energiji, gozdovom in biotski raznovrstnosti. Na teh področjih bo aktivno delovala tudi kot pobudnica t.i. 'Zelene skupine'. Zagovarjala bo trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri. Slovenija bo kot obalna država posebno pozornost namenjala varovanju morskega okolja ter bo podpirala vsa prizadevanja OZN za varovanje in zaščito oceanov.

Slovenija bo nadaljevala s svojimi dolgoletnimi aktivnostmi na področju neširjenja orožij za množično uničevanje, razorožitve ter nadzora nad konvencionalno oborožitvijo. Kot država, ki je že podpisala Pogodbo o trgovini z orožjem, si bo prizadevala za njeno čimprejšnjo uveljavitev. Svoje aktivnosti bo nadaljevala na področju razminiranja in zagotavljanja humanitarne pomoči žrtvam min ter spodbujala k dosledni implementaciji Konvencije o prepovedi protipehotnih min ter njeni univerzalizaciji. Podpirala bo revitalizacijo Konference o razorožitvi in si prizadevala za uspešen zaključek pregledne konference Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja v letu 2015, tudi v luči zasledovanja dolgoročnega cilja – sveta brez jedrskega orožja. Zavzemala se bo za oblikovanje jasnih procedur sankcijskih režimov ter za njihovo krepitev. Promovirala bo okrepljeno uveljavljanje Globalne strategije OZN o boju proti terorizmu ter podpirala nadaljnjo univerzalizacijo protiterorističnih instrumentov.

Slovenija bo dejavno spremljala tudi druga področja in teme z dnevnega reda 68. zasedanja Generalne skupščine OZN ter celotno tematiko Varnostnega sveta. Zagovarjala bo osrednjo vlogo OZN v globalnem upravljanju ter pozivala k celoviti reformi organizacije, vključno z Varnostnim svetom ter racionalizaciji in krepitvi učinkovitosti delovanja OZN, ki se mora prilagoditi spremenjenim geostrateškim okoliščinam ter globalnim finančno-gospodarskim izzivom, s katerimi se srečujejo vse države članice. Za uveljavitev, okrepitev in prepoznavnost mora biti Slovenija še bolj aktivna v mednarodnih organizacijah, predvsem pa si mora prizadevati za svojo boljšo zastopanost v širšem sistemu OZN na vseh ravneh, tako strokovni kot vodstveni.

Slovenija bo svoje prioritete delovanja v času 68. zasedanja Generalne skupščine OZN uresničevala v okviru EU in s sodelovanjem s podobno mislečimi državami iz različnih regij, vključno z aktivnostmi znotraj skupin prijateljev za posamezne vsebine, katerih članica je.