Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Prioritete Republike Slovenije na 70. zasedanju Generalne skupščine OZN /

Prioritete Republike Slovenije na 70. zasedanju Generalne skupščine OZN

V letu ko obeležujemo 70. obletnico Organizacije združenih narodov svet potrebuje reformirano in učinkovito organizacijo, ki se je sposobna soočiti s kompleksnimi izzivi in potrebami, ki jih prinaša medsebojna povezanost, značilna za naš planet.

Ob upoštevanju vloge OZN, ki je ključna za učinkovit multilateralizem, se slovenske prioritete osredotočajo na promocijo človekove varnosti in pristop, ki v središče postavlja človeka, spoštovanje mednarodnega prava ter ciljev in načel Ustanovne listine OZN. Slovenija si bo prizadevala za večjo učinkovitost OZN, inkluzivnost, legitimnost in transparentnost sistema mednarodnega odločanja ter reformo Varnostnega sveta in revitalizacijo GS OZN, kot dela celovite reforme OZN. Slovenija bo sodelovala v aktivnostih povezanih z izborom novega generalnega sekretarja OZN.

Slovenija bo kot do zdaj svoje prioritete uresničevala tudi v okviru Evropske unije in njenih prioritet ter sodelovala s podobno mislečimi državami iz različnih regij. Posebej se bo posvetila naslednjim prednostnim področjem:

1. Razvojna agenda po letu 2015 in globalni izzivi

Kot predsedujoča drugemu odboru 70. zasedanja Generalne skupščine OZN bo Slovenija poseben poudarek namenila spodbujanju članic OZN k zagotavljanju uresničevanja sklepov septembrskega Vrha in julijske Konference o financiranju za razvoj. Prav tako si bo še naprej prizadevala za večjo učinkovitost in boljše delovne metode drugega odbora Generalne skupščine OZN.

Slovenija ostaja zavezana oblikovanju univerzalnega in transformativnega okvira po letu 2015, ki je podprt z novim globalnim partnerstvom za izkoreninjenje revščine in doseganje trajnostnega razvoja ter robustnim mehanizmom pregleda, spremljanja in odgovornosti za uspešno in učinkovito spremljanje napredka pri izvajanju. 

Slovenija bo še naprej prispevala k mednarodnim prizadevanjem za izkoreninjenje revščine in uresničevanje vseh treh dimenzij trajnostnega razvoja na uravnotežen in celovit način. Zavzemala se bo za pristop, ki spoštuje vse človekove pravice. Slovenija bo zagovornica miroljubne in vključujoče družbe, demokratičnega vladanja in vladavine prava kot pomembnih samostojnih ciljev pri doseganju trajnostnega in vključujočega razvoja.

Slovenija bo podpirala prizadevanja za zagotavljanje okoljske trajnosti, in bo še naprej podpornica prizadevanj za učinkovito spopadanje s podnebnimi spremembami in drugimi globalnimi izzivi, vključno s trajnostno rabo in upravljanjem naravnih virov in ekosistemov. V zvezi s tem bo spodbujala sodelovanje na področjih trajnostnega upravljanja biotske raznovrstnosti in vode ter njene večdimenzionalne vplive, ne samo okoljske, ampak tudi družbene, ekonomske, varnostne in politične.

V podporo trajnostnemu razvoju si bo Slovenija prizadevala za promocijo pomena čebel z namenom, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel pri Organizaciji združenih narodov.

V luči Svetovnega humanitarnega vrha, ki bo potekal 26. in 27. maja 2016 v Istanbulu, bo Slovenija še naprej spodbujala spoštovanje humanitarnih načel, mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o človekovih pravicah. Posebno pozornost bo namenjala učinkovitosti humanitarnih dejavnosti, odpornosti na krize ter povezovanju med zagotavljanjem nujne pomoči, obnovo in razvojem.

2. Človekove pravice

Slovenija se bo zavzemala za spoštovanje, varstvo in promocijo vseh človekovih pravic za vse ne glede na raso, barvo kože, spol, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, starost, spolno usmerjenost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino. Človekove pravice so univerzalne, neodtujljive, nedeljive, soodvisne ter medsebojno povezane in noben človek ne bi smel biti diskriminiran. Tradicionalne slovenske prioritete zajemajo pravice žensk in najbolj ranljivih skupin: otrok, pravice starejših, etničnih in drugih manjšin, pravice invalidov, pravice LGBTI, itd.

Slovenija bo spodbujala opolnomočenje žensk, vključno s krepitvijo uresničevanja standardov, ki bi ženskam zagotovili polno uživanje vseh človekovih pravic, zlasti v okviru 20. obletnice Svetovne konference o ženskah, ki jo obeležujemo v letu 2015, ter Globalnega srečanja voditeljev o enakopravnosti spolov in opolnomočenju žensk. Ob 15. obletnici sprejema resolucije Varnostnega sveta OZN 1325 jeseni 2015 se bo Slovenija posvetila tudi preglednemu procesu glede žensk, miru in varnosti.

Posebno pozornost bo še naprej namenjala spodbujanju otrokovih pravic, izobraževanju za človekove pravice ter odpravi vseh oblik nasilja nad otroki in njihove zlorabe.

Slovenija se bo še naprej zavzemala za varstvo in uveljavljanje človekovih pravic starejših oseb. Prizadevala si bo za krepitev mednarodnega pravnega okvira za varstvo pravic starejših, ki bi omogočil primerno obravnavo starostne diskriminacije, zagotovil vključenost starejših in preprečeval nasilje nad njimi.

3. Vladavina prava in tranzicijsko pravosodje

Slovenija si bo prizadevala za spoštovanje vladavine prava na nacionalni in mednarodni ravni, vključno z mednarodnim kazenskim in tranzicijskim pravosodjem.

Odločno bo podpirala prizadevanja za preprečevanje nekaznovanosti storilcev najhujših zločinov, delo Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) in drugih mednarodnih sodišč ter spodbujala univerzalnost MKS. Tudi v prihodnje bo zagovarjala krepitev in širitev sodelovanja med MKS in OZN, predvsem Varnostnim svetom OZN. Podpora OZN lahko pomembno prispeva k učinkovitosti MKS.

Slovenija se bo nadalje zavzemala za krepitev načela komplementarnosti z različnimi pobudami, tudi pobudo za Medsebojno pravno pomoč.

Prav tako bo še naprej zagovarjala ratifikacijo in uresničevanje amandmajev sprememb Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča iz Kampale ter spodbujala izvajanje pristojnosti MKS za kaznivo dejanje agresije.

4. Mednarodni mir in varnost

Slovenija bo tudi v prihodnje podpirala vse napore za preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje, zlasti jedrskega orožja. Še naprej bo podpirala Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja in se bo pridružila državam, ki se zavzemajo za reformo mednarodne institucionalne ureditve na področju razorožitve, zlasti jedrske.

Na področju konvencionalnega orožja bo Slovenija aktivno podpirala promocijo Pogodbe o trgovini z orožjem in Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju (Ottawske konvencije). Prizadevala si bo za širšo podporo resoluciji o Ottawski konvenciji, da se poveča število držav, ki bodo glasovale zanjo.

Slovenija bo še naprej aktivno podpirala reformo varnostnega sektorja, kot sestavnega dela celovite in vzdržne podpore varnosti in miru v celotnem kriznem ciklu, ki ima pozitivne učinke tudi na področjih krepitve pravne države, človekovih pravic, demokracije, stabilnosti in preprečevanja konfliktov. 

5. Boj proti terorizmu

Slovenija bo podpirala prizadevanja v okviru globalnega odzivanja na terorizem, nasilni ekstremizem in radikalizacijo ob upoštevanju mednarodnega prava, človekovih pravic in temeljnih vrednot. Verjamemo, da morajo imeti preventivni ukrepi prednost pred represivnimi. V okviru obravnave okoliščin, ki vodijo v omenjene grožnje, bo Slovenija poudarjala posebno ranljivost mlade generacije in potrebo, da se ji zagotovijo ustrezne možnosti za izobraževanje kakor tudi družbene in ekonomske priložnosti.

6. Preventivna diplomacija

Slovenija bo podpornica prizadevanj za krepitev preprečevanja konfliktov in miroljubnega reševanja sporov, vključno s krepitvijo mediacijskih prizadevanj OZN ter nadaljnjim spodbujanjem uporabe mediacije in krepitve zmogljivosti na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Spodbujala bo mediacijo kot del širšega nabora sredstev za preprečevanje in reševanje konfliktov in dosego trajnega miru.

Spodbujala bo medkulturni dialog, ki prispeva k preseganju polarizacije in stereotipov ter poudarja vrednote in načela, ki zbližujejo ljudi.

Slovenija bo zagovarjala koncept odgovornosti zaščititi za preprečevanje najhujših kršitev človekovih pravic, tj. genocida, vojnih zločinov, etničnega čiščenja in zločinov proti človečnosti. Aktivno bo sodelovala v vseh razpravah o operacionalizaciji koncepta po desetih letih njegovega obstoja.

Slovenija bo podpirala prizadevanja za zagotavljanje okoljske trajnosti, in bo še naprej podpornica prizadevanj za učinkovito spopadanje s podnebnimi spremembami in drugimi globalnimi izzivi, vključno s trajnostno rabo in upravljanjem naravnih virov in ekosistemov. V zvezi s tem bo spodbujala sodelovanje na področjih trajnostnega upravljanja biotske raznovrstnosti in vode ter njene večdimenzionalne vplive, ne samo okoljske, ampak tudi družbene, ekonomske, varnostne in politične.